Hint: Use 'j' and 'k' keys
to move up and down

25.58 КБ
Кураторське Об'єднання / Сuratorial Union
Контакти/Contacts сайт Хадрада site Hudrada"Спорная территория" / "Disputed territory"

"Спорная территория" - четвертая выставка украинского кураторского объединения Худсовет
26.09.2012 - 07.10.2012
Художественный музей им. М.П. Крошицкого, Севастополь, Крым, Украина
сайт проекта - http://disputedterritory.org.ua
___________________________________________________________________
"Disputed territory" is the 4th exhibition by the Ukrainian curatorial collective Hudrada
26.09.2012 - 07.10.2012
Kroshitsky Art Museum, Sevastopol, Crimea, Ukraine
page of the project - http://disputedterritory.org.ua/en
image

Если Вы хотите стать обладателем каталога выставки “Спорная территория” напишите нам на hudrada.group@gmail.com
If you would like to have a copy of the “Disputed Territory” catalogue, please email us  hudrada.group@gmail.com

Союз буд / Union of hovels

image

«Союз буд» – довготерміновий виставковий проект кураторської групи Худрада. Проект розвиватиметься як серія виставок у різних містах. Виставки-­‐«з’їзди» «Союзу буд» розміщатимуться у стихійних несанкціонованих будівлях у різних містах та країнах. Першу виставку буде відкрито 1 червня на пляжі острова Лідо у Венеції.

сторiнка проекту - http://unionofhovels.tumblr.com/

___________________________________________________________

“Union of Hovels” is a long-­‐term exhibition project by the curatorial group HudRada. The project will develop as a series of exhibitions in various cities. The exhibitions-­‐”congresses” of the “Union of Hovels” will take place in unsanctioned makeshift structures in various cities and countries. The first exhibition on June 1 is on the beach on the island of Lido in Venice.


web page of the project -
http://unionofhovels.tumblr.com/

image

HUDRADA, Przegląd Portfolio “Znane i sławne” \ Портфолио Ревю “Известные и знаменитые”

godz. 15.00 – 18.00, w przestrzeni wystawy 
HUDRADA, Przegląd Portfolio “Znane i sławne”

image

Русская версия текста - ниже

for english version please skroll down

 

Ukraiński związek kuratorów Hudrada zaprasza polskich artystów do udziału w przeglądzie portfolio w CSW. Związek, który stał się sławny dzięki licznym wydarzeniom wywołującym oddźwięk wśród publiczności, uważa spotkanie z polskimi artystami za nieodłączną część wystawy „Ukrainian News”. W czasie spotkania ukraińscy kuratorzy podzielą się wiadomościami z Ukrainy i zaproponują zainteresowanym polskim artystom, by pokazali to, co rozumieją pod pojęciem “portfolio artysty”, mając nadzieję, że w wyniku takiego dialogu uda się znaleźć tych, którzy będą mogli i zechcą uczestniczyć w cyklu wystaw organizowanych przez Hudradę w społecznych centrach i bibliotece w Kijowie. Hudrada to grupa kuratorska składająca się z architektów, aktywistów politycznych, tłumaczy, pisarzy, dizajnerów i artystów. Realizowane przez nią projekty, wystawy oraz kampanie społeczne w przestrzeni publicznej powstają w wyniku dyskusji i wymiany doświadczeń jej członków, jako że jednym z celów grupy jest samokształcenie przez komunikację. “Hudrada nie tylko odzwierciedla międzynarodowy trend do inkorporowania komunikacji w praktykę artystyczną – pisze krytyczka Larissa Babij – jest również współczesną manifestacją wieloletniej ukraińskiej tradycji kolektywnego myślenia i działania. W czasach sowieckich oficjalna instytucja, również zwana Hudradą, rozpowszechniała ideologię narodową poprzez praktykę artystyczną. Nowa Hudrada promuje polityczny aktywizm i lewicowe idee w opozycji do obecnej w Ukrainie tendencji sprzyjania komercyjnym i dekoracyjnym wartościom sztuki”.
Więcej o zrzeszeniu kuratorskim Hudrada: hudrada.tumblr.com

 

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa
www.csw.art.pl
Biuro Prasowe, tel./faks +48 22 625 05 22e-mail: biuroprasowe@csw.art.pl

UKRAINIAN NEWS 

piątek 15 marca 2013, godz. 18.00
Otwarcie wystawy współczesnej sztuki ukraińskiejПриглашение на портфолио ревю “Известные и знаменитые”  

_______________________________________________________________________ 

16 марта в субботу в 18.00 на втором этаже ЦСМ Замок Уяздовский в Варшаве украинское кураторское объединение Худсовет приглашает польских художников поучаствовать в портфолио-ревю. 

 

Наше кураторское объединение, ставшее всемирно известным благодаря ряду потрясших общественность событий, считает необходимой частью выставки «Новости из Украины» провести историческую встречу с польскими художниками.

Во время этой встречи мы поделимся с вами новостями из Украины и предложим заинтересованным польским художникам показать нам то, что они понимают под идеей «портфолио художника».

Вследствие нашего диалога мы предполагаем встретить тех, кто сможет и захочет поучаствовать в ряде выставок, организованных Худсоветом. По мотивам дискуссий нашего кураторского объединения мы собираемся организовать выставки в Социальных  центрах и библиотеке Киева. 

Пусть масштаб выставочных площадок наконец начнет соответствовать содержаниям, на них презентуемым!

Портфолио ревю будет проходить в формате свободного общения. 

О кураторском объединении Худсовет:  hudrada.tumblr.com

Выставка «Новости из Украины» http://csw.art.pl/index.php?action=aktualnosci&s2=1&id=724&lang=eng

___________________________________________________________________________________


Portfolio Review: “The Great and the Good”

Renowned Ukrainian curatorial group Hudrada is inviting artists from Poland to participate in its Portfolio Review.

Polish artists are called to attend the meeting on Saturday the 16th of March at 6 p.m. on the second floor of the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw. 

Our curatorial group, which has become known all over the world thanks to a series of events which have shaken the general public, has decided that a meeting with Polish artists should be an essential part of the ongoing Warsaw exhibition “Ukrainian News”. During this meeting, we will exchange with you our news from Ukraine, in addition to which we propose that interested Polish artists show us what it is they understand by the idea “an artist’s portfolio”.

Subsequent to our dialogue, we hope to meet artists who are willing and able to take part in a series of exhibitions which Hudrada will organise, according to later discussions, in community centres and in a library in Kiev.

May the scale of exhibition spaces at long last start to match the contents going on show!

Portfolio Review will take the form of an open gathering.

Read more about Ukrainian curatorial group Hudrada here.

 

 

 

RETURN TO “COURT EXPERIMENT”

русский  текст опубликован ниже

Ukrainian curatorial group Hudrada shows its exhibition Court Experiment in the SIZ gallery in Rijeka, Croatia.

image

On the 7th of February 2013, Ukrainian multidisciplinary curatorial collective Hudrada will re-open their “Court Experiment” exhibition. This exhibition first came together in 2010 – the reason for its genesis was a series of legal proceedings launched against members of the Hudrada group on account of their work as political activists.

This type of initiative, designed to put pressure on activists with the connivance of the legal system, is symptomatic of the wider phenomenon of the persecution of activists in present-day Ukraine.

The stories of trials brought against Yevgenia Belorusets, Andrey Movchan, Sergiy Movchan and Alexander Wolodarsky did not come to an end with the closure of the 2010 exhibition. Alexander Wolodarsky served a prison sentence, while trials against the others carried on, and this type of persecution has become increasingly systematic.

“Court Experiment” is a statement against the prosecution of Ukrainian activists for expressing disagreement with real injustices. It is an action of solidarity with the accused, whose trials continued for years. The project started with visits to court sessions by people who wanted to express their support for the accused. Among them were activists, journalists, academics and artists.

“Court Experiment” attempts to draw public attention both to these concrete cases of legal prosecution and persecution in Ukraine. It also aims to highlight how the country’s legal system, as a government structure within a neocapitalist economy, is an instrument of violence and injustice.

The exhibition also reveals the day-to-day realities against which the activists originally protested. These include the destructive expansion of capital into ordinary people’s living space, and the growth of pseudo-necessary state censorship.

The exhibition frames these events within the wider context of the political, cultural, and social circumstances of post-Soviet society.

Hudrada’s exhibition in the SIZ gallery consists of authors’ works and draws conclusions concerning the court proceedings, whose subjects became the basis for the “Court Experiment”. A timeline of the court proceedings and related events accompanies the works.

Since its inception, the exhibition has not lost its topicality – on the contrary, it has become even more topical. For this reason, Hudrada is returning to “Court Experiment”.

The exhibition features works by Yevgenia Belorusets, Alexander Wolodarsky, Ksenia Hnylytska, Anna Zvyagintseva, Nikita Kadan, Yulia Kostereva, Yuriy Kruchak, and  Lada Nakonechna.

The court drawings by Anatoliy Belov, Yevgeniya Belorusets, Oleksandr Burlaka, Nikita Kadan, Dmytro Myronchuk, Viktor Wolodarsky, and Anna Zvyagintseva.

—————————————————————————————————————————————

Возвращение к «Судебному эксперименту»

Кураторское объединение Худсовет представит свою выставку в Хорватии, в  SIZ gallery

 

7го февраля в Риеке (Хорватия) в галерее SIZ украинское кураторское междисциплинарное объединение Худсовет покажет выставку “Судебный эксперимент”. Эта выставка сформировалась в 2010 году и поводом для нее стали судебные преследования участниц и участников Худсовета за их политическую активистскую деятельность. Эти отдельные случаи давления на активистов с помощью судебной системы являются показательными для общей ситуации преследования активистов в сегодняшней Украине.

Истории процессов над Евгенией Белорусец, Андреем Мовчаном, Сергеем Мовчаном и Александром Володарским продолжались и после закрытия выставки в 2010 году. В частности, Александр Володарский отбыл тюремное наказание. А практика подобных преследований стала еще симптоматичнее.

Выставка “Судебный эксперимент” является заявлением против судебных преследований украинских художников и активистов за выражение несогласия с существующей несправедливостью, это акция солидарности с обвиненными, процессы над которыми длились годами. Проект начался с посещения судебных заседаний людьми, которые хотели засвидетельствовать обвиняемым свою поддержку. Среди них были активисты, журналисты, интеллектуалы и художники.

"Судебный эксперимент" - это попытка привлечь внимание общественности как к конкретным случаям судебного давления и преследования в Украине, так и в целом к тому, что судебная система, существующая в государстве с неокапиталистической экономикой, является инструментом насилия и несправедливости. Второй важной целью выставки является раскрытие реалий, против которых выступали активисты - деструктивная агрессия капитала в социальном пространстве, рост псевдоморальной государственной цензуры, через включение их в широкий контекст политических, культурных и социальных особенностей постсоветского общества.

Выставка, которую Худсовет представит в этом году в галерее SIZ, покажет авторские работы и подведет итоги судебных процессов, сюжеты которых стали основой “Судебного эксперимента”. Роботы будет сопровождать хроника судебных процессов и событий, которые были так или иначе с ними связаны.

"Судебный эксперимент" со времени своего создания не потерял, а наоборот, приобрел актуальность, поэтому сейчас мы возвращаемся к нему.

 

На выставке будут представлены работы Евгении Белорусец, Александра Володарского, Ксении Гнилицкой, Анны Звягинцевой, Никиты Кадана, Юлии Костеревой, Юрия Кручака, Лады Наконечной.

Судебные рисунки: Анаталий Белов, Никита Кадан, Дмитрий Мирончук, Виктор Володарский, Анна Звягинцева.

У Севастополі відкриється виставка Худради «Спірна територія»

in english

на русском

26 вересня, о 16.00 у Севастополі за адресою пр. Нахімова, 9 у Художньому музеї ім. М.П. Крошицького відкриється нова, четверта виставка українського міждисциплінарного кураторського об’єднання Худрада. Виставка, присвячена вивільненню та завоюванню соціальних і політичних просторів, зібрала 19 учасниць і учасників з України та інших країн. У перші дні роботи «Спірної території» відбудеться інтенсивна дискусійна програма.


        

   

Спірні території  - це прогалини у світі, застиглому й поділеному на сфери впливу. Живі ділянки, варіативно сформовані людським розумом та безумством. Вони дають надію на зміни, приваблюють можливістю зробити свої ставки, увійти в гру. Вони обіцяють насолоду, породжувану зіткненнями, вони здатні відродити конфлікт там, де, здавалося б, уже непохитно затвердилися нудні догматичні конструкти. Цінність спірної території в її надії та двоякості.

 

Ми рухаємося вздовж вибухонебезпечної межі, там, де нам ввижається постійний зсув лінії конфронтації,  де зосереджене насильницьке начало, що проявляє себе знову і знову.


Де саме? Соціальні відносини, ексклюзія, маргіналізація, гендер та сексуальність, війна приватних та суспільних інтересів, конфлікти ксенофобій, громадський простір і його присвоєння, громадянський, політичний, активістський вибір та поле влади.

 

Чи можна звідси нанести попереджувальний удар?

 

Утримувати спірні території в полі зору –  для нас означає вийти із підпорядкування, прорватися крізь греблю ідеологічного реквізиту туди, де із відчуття розгубленості та дискомфорту витворюється надія. Вирватися із всепоглинаючої влади пародії та нових віровчень із їхнім спокійним сумлінням у дійсність, де спірні простори все ще підлягають політичному освоєнню та готові стати для людини простором життя.    

 

Куратор виставки: об’єднання Худрада http://hudrada.tumblr.com/

 

У виставці беруть участь: Адріан Пачі (Албанія), Анна Звягінцева, Іван Мельничук, Євгенія Бєлорусець, Нікіта Кадан, Юрій Соломко, Естер Кемпф (Швейцарія), Олексій Салманов, Сімона Рота (Іспанія), Леся Хоменко, Лада Наконечна, Олексій Гнеденко, Аліна Клейтман, Уляна Биченкова, Ніколай Рідний, TanzLaboratorium, ФНО (Росія), Р.E.П.

 

Організатор: ГО «Коннект». Проект здійснено за підтримки програми і³ Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

 

За підтримки Факультету Львівської національної академії мистецтва в м. Севастополь, культурної ініціативи Hitch&Klum, ПП “Школа сучасного дизайну”.

 

Виставка триватиме до 7 жовтня і працюватиме у всі дні тижня, крім вівторка, з 10.00 до 17.00.

 

Ми запрошуємо усіх бажаючих на нашу програму заходів, які відбудуться в рамках виставки. Вхід без реєстрації та запрошень.

 

 

Додаткова інформація

 

Організаторка (Марія Тумакова)          0502940923      

Худрада (Євгенія Бєлорусець)             0975948013      

disputedterritory.org.ua

ДОДАТОК:

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

 

26 вересня

15:00 Прес-конференція

16.00 Відкриття виставки, кураторська екскурсія по виставці.

27 вересня

12.30 -  15.00 Перформанс “Безголові” групи TanzLaboratorium на вулицях Севастополя.

16.00 Презентація останніх випусків незалежних журналів про соціум,  літературу, мистецтво: “Спільне” і “Простори”. Доповідачки Анастасія Рябчук та Євгенія Бєлорусець.17:00 Панельна дискусія «Взаємодія між культурним активізмом і правозахисними ініціативами: досвід Сімферополя». Доповідачки Олександра Дворецька та Тетяна Безрук.

28 вересня

16:00 Панельні дискусії «Проблеми та перспективи розвитку сучасного мистецтва в культурному контексті Севастополя» та «Можливість сучасного мистецтва у регіональному художньому музеї». Доповідачі Микола Скиба, Сергій Попов, Нікіта Кадан, Тетяна Смірнова, Павло Хлібовський та Тетяна Сайгушкіна.

 

Всі події, окрім перформансу,  відбуватимуться у Севастопольському музеї ім. М.П. Крошицького на пр. Нахімова, 9

Докладно про програму заходів: disputedterritory.org.ua